Den offentliga auktionen gällande Stenshamn 1:15 kommer att hållas på Scandic Karlskrona fredagen den 17 mars 2017 kl 14.00.

Se länk: Scandic KarlskronaOFFENTLIG AUKTION


Blekinge tingsrätt har i beslut 2016-04-26, Ä 2576-15, förordnat att fastigheten Karlskrona Stenshamn 1:15 för ägarnas räkning skall utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Inget lägsta pris är fastställt i beslutet från tingsrätten.

Advokat Lars Åke Lund har av tingsrätten utsetts till god man enligt 6 § lagen (1904:48 ) om samäganderätt att ombesörja auktionen samt fördela köpeskillingen.

Tid och plats för auktionen:

Auktionen kommer att hållas den 17 mars 2017 kl. 14.00 i Karlskrona. Lokal kommer senare att anges på advokaterna Lund & Fagrenius hemsida: www.lund-fagrenius.se

Förhandsanmälan om deltagande på auktionen emotses antingen per telefon eller mail.

Visning:

Visning av fastigheten kommer att ske den 10 mars 2017 mellan kl. 11.00 till 14.00.

Blekingetrafiken har avgång med båt från Yttre Park ( se kartbild) till Stenshamn kl. 10.30 och avgång från Stenshamn kl. 15.10 till Yttre Park. Resan tar 35 min ut och 55 min hem och kostar 24 kr per resa.

Förhandsanmälan om deltagande på visning emotses antingen per telefon eller mail.

Uppgifter om fastigheten:

Fastigheten ägs idag av 6 delägare, varav en delägare är dödsbo.

Fastighetsbeteckningen är Karlskrona Stenshamn 1:15 med adress Stenshamn 218, 370 42 Torhamn. Fastigheten är belägen på ön Stenshamn i Karlskrona yttre skärgård c:a 45 min båtresa från Yttre Park/Torhamn.

Fastigheten används som fritidsfastighet och består av en huvudbyggnad med en boarea på 55 kvm, enligt värdering, och bi area på 22 kvm, enligt värdering, innehållande bl a 3 sovrum, kök, hall, 2 övriga utrymmen samt veranda. Taxeringsuppgifterna avseende ytorna är 46 resp 6 kvm.

Enskilt VA saknas till fastigheten men tillgång finns till allmänt vatten. Endast torrdass finns på fastigheten i angränsande förrådsbyggnad.

Enligt värdering av CVN Consult & Värdering AB är bedömt marknadsvärde 1 525 000 SEK med en prisspridning på 200 000 SEK. Värdeutlåtande med fastighetsuppgifter innehållande kompletterande uppgifter om fastigheten bilägges. Taxeringsvärdet är sammanlagt 606 000 SEK varav byggnadsvärde 176 000 SEK och markvärde 430 000 SEK.
________________________
OBSERVERA:

På fastigheten finns en annexbyggnad på ofri grund med annan ägare och med ett arrendekontrakt på 50 år från 1998-01-01. I ovan värdering ingår ej annexbyggnaden.
________________________
Fastigheten har andel i en gemensamhetsanläggning benämnd Karlskrona Utlängan GA:2 och till förmån för fastigheten finns officialservitut väg.

Vid inrop skall minst 10 % av köpeskillingen erläggas vid auktionstillfället (banköverföring, kontant eller postväxel). Resterande köpeskilling skall erläggas på samma sätt på tillträdesdagen. Fri prövningsrätt förbehålles. Köpekontrakt utfärdas vid auktionen.

Budgivare som önskar använda sig av ombud vid auktionen skall förse ombudet med skriftlig fullmakt i original, vilken explicit uttrycker att denna omfattar köp av fastigheten Karlskrona Stenshamn 1:15 bevittnad av två personer, vilken skall överlämnas till gode mannen i original om förvärv kommer till stånd.

Köparen skall uppvisa giltig identitetshandling.

Ev kompletterande upplysningar kan lämnas av advokat Lars Åke Lund, Tel: 0454-30 34 80 eller e-post: adv.lund@lund-fagrenius.se


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Fastigheten säljs i befintligt skick med friskrivning av fel och brister till den som vid auktionen angivit högsta bud.
2. Fastigheten är gravationsfri.
3. Köpare till fastigheten erinras om att fastigheten säljs i befintligt skick. Köpare har före auktionen beretts tillfälle att besiktiga denna och avsäger sig med bindande verkan varje rätt att senare påtala fel eller brist i denna.
4. Köpeskillingen erlägges till gode mannen dels med handpenning om 10 % av köpeskillingen genom banköverföring, kontant eller postväxel vid klubbslaget, dels genom att återstående köpeskilling betalas på liknande sätt på tillträdesdagen.
5. Tillträdesdagen är bestämd till 30 dagar efter auktionen eller till den dag som parterna tidigare kan komma överens om.
6. Nuvarande ägare av fastigheten skall betala skatter, avgifter och andra löpande utgifter för fastigheten i den mån de belöper på tiden fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen åvilar betalningsskyldigheten i dessa hänseende köparen.
7. Alla med köpet förenade lagfarts- och inskrivnings- och inteckningskostnader skall betalas av köparen.
8. Köpekontrakt utfärdas vid auktionen och köpebrev på tillträdesdagen efter fullgjord betalning.
9. Å fastigheten befintligt lösöre och bohag ingår inte i köpet.

Karlshamn 2017-03-02


Lars Åke Lund

Se länkar:

Karlskrona Fäderneslandet 8
Olofström Hemsjöhult 1:35